Quyết định của Bộ Công Thương về việc tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021

17:00 | 27/11/2021
Ngày 24/11/2021, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2649/QĐ-BCT về việc tổ chức "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021". Sau đây là toàn văn quyết định. Tải về tại đây: https://1drv.ms/b/s!Ar4qFxwFbBejmqxePz0363VZOFfBVg?e=mst4E7

BỘ CÔNG THƯƠNG

 


Số:                  /QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 Hà Nội, ngày         tháng  11   năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021”
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến – Online Friday 2021” vào thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021 trên phạm vi toàn quốc theo Kế hoạch kèm theo Quyết định này

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

          Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Các Hiệp hội, ngành hàng; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

-  Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (để báo cáo);

-  Các Hiệp hội, ngành hàng;

-  Sở Công Thương các địa phương

-   Lưu: VT, TMĐT.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 Hà Nội, ngày         tháng  11   năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021”
(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-BCT ngày           tháng 11 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương)
 1. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021 trực tuyến hoàn toàn, phát huy lợi thế ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử, áp dụng các giải pháp giám sát và thúc đẩy hàng chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các doanh nghiệp tham gia; đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt và các giải pháp, dịch vụ do doanh nghiệp, Start-up Việt phát triển nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hoát và dịch vụ của Việt Nam.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ số trên nền tảng Internet và mạng viễn thông thể thúc đẩy giao dịch trực tuyến, thương mại điện tử hiệu quả và đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

- Phổ biến, nâng cao trải nghiệm của người dân, người tiêu dùng về những nền tảng công nghệ số được ứng dụng trong thương mại điện tử.

- Hướng đến nghiên cứu và kết hợp triển khai Ngày hội mua sắm trực tuyến của khu vực, thúc đẩy và bắt kịp cùng xu hướng phát triển của TMĐT xuyên biên giới đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực.

- Thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử, hướng đến phát triển giải pháp thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử là nền tảng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến.

- Tạo tiền đề cho việc tổng hợp, đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại trong thời gian diễn ra chương trình.

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 2. Thời gian:

          - Tuần lễ mua sắm trực tuyến: từ ngày 27 tháng 11 năm 2021 đến ngày 05 tháng 12 năm 2021

          - Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021: Thứ Sáu ngày 03 tháng 12 năm 2021

 1. Đối tượng tham gia: tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật
 2. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ)
 3. Hình thức tổ chức

          - Các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình mã giảm giá chung MUASAMVN và MUASAMVIETNAM tại địa chỉ http://muasamvietnam.onlinefriday.vn.

          - Công dân, người tiêu dùng trên toàn quốc truy cập địa chỉ webiste: https://onlinefriday.vn và ứng dụng Online Friday trên các nền tảng di động để lấy thông tin về các chương trình khuyến mãi, giảm giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình và mua sắm tại các website, ứng dụng của các doanh nghiệp.

 1. Phạm vi: trên toàn quốc

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Bộ Công Thương
 2. a) Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số:

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các hoạt động phát động, truyền thông cho chương trình cụ thể như:

+ Tổ chức lễ phát động chương trình Tuần mua sắm trực tuyến và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021 diễn ra vào ngày 26/11/2021.

+ Chương trình trên các nền tảng số từ 27/11/2021 để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về các sản phẩm khuyến mại có trong chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021.

+ Triển khai hình thức mã giảm giá chung MUASAMVIETNAM và MUASAMVN trên toàn quốc.

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, đánh gia kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

          - Chủ trì, xây dựng đảm bảo vận hành các hệ thống kỹ thuật phục vụ Chương trình.

          - Chủ trì, tổ chức triển khai tiếp nhận, tổng hợp các chương trình, hoạt động khuyến mại của thương nhân để hỗ trợ đăng ký, thông báo các thủ tục hành chính liên quan.

 1. b) Cục Xúc tiến thương mại

          - Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại.

          - Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại với Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.

          - Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại, phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan để chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật.

          - Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để tổng hợp, đánh giá kết quả Chương trình.

 1. c) Các đơn vị khác thuộc Bộ Công Thương

          - Văn phòng Bộ phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Chương trình tại trụ sở, website của Bộ Công Thương và trên các phương tiện truyền thông.

          - Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát động chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước gắn với các hoạt động phát động, truyền thông cho Chương trình.

          - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định.

          - Tổng cục Quản lý thị trường, Cục quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và nắn bắt thông tin các chương trình khuyến mại vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định trong thời gian diễn ra Chương trình.

          - Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để triển khai, thực hiện Chương trình.

 1. Hiệp hội, ngành hàng

          Hiệp hội, ngành hàng có liên quan phối hợp với Bộ Công Thương thông tin, khuyến khích hội viên và các doanh nghiệp tham gia Chương trình.

 1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

          - Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương đảm bảo mục đích, thời gian thực hiện Chương trình.

          - Sử dụng logo của Chương trình trong các hoạt động truyền thông, quảng bá chung cho Chương trình.

          - Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân tham gia các hoạt động và Chương trình tại địa phương.

          - Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động khuyến mại tại địa phương.

          - Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền.

 1. Thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan

          Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Đơn vị chỉ đạo

Bộ công thương
UBND TP HCM

Ban tổ chức

iDEA
Sở Công thương Hà Nội
Sở Công thương HCM
Tổng Cục Quản Lý Thị Trường
Ngân hàng NNVN
Trung tâm xúc tiến đầu tư HN
Tổng cục Du lịch
Vecom
Vnpost
ViettelPost
Acesstrade
Tiktok

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

buu chinh viettel
Tiktok
Acesstrade

TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG

Tiktok
Accesstrade
Beat.vn
The Anh 28

TÀI TRỢ CÔNG NGHỆ

Tiktok
AccessTrade
Ladipage
Sapo

Đơn vị đồng hành

LAZADA
Shopee
Sendo
Tiki
DHC
Vua Nệm
Nagakawa
Wiibike
Zenyum
Gumac
Beauty On
Hnam Mobile
Yody
Dottie
Beauty Box
The Face Shop
OPPO
CoolMate
Fahasa
Clownz
Biti's
Voso
Canifa
Sao Thái Dương
Insidemen
Thế Giới Di Động
Điện Máy Xanh

Sở công thương đồng hành

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG HỒ CHÍ MINH
SCT Bạc Liêu
SCT Hải Phòng
SCT Hưng Yên
SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ YÊN
SCT Thanh Hóa
SCT Hà Tĩnh

Báo chí Truyền thông chương trình

Báo Công Thương
Diễn đàn Doanh nghiệp
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
VNews
VNmedia
VnExpress
Lao Động
Báo Nhân dân
Vietnamnet
Báo tin tức ( TTXVN)
tạp chí tài chính
Báo Đầu tư
CafeBiz
Hà Nội Mới
ICT News
Nhịp sống số